Рус Укр

Журнал "Психоаналіз"

Журнал «Психоаналіз» включено Міжнародним центром періодичних видань (INTERNATIONAL IDENTIFIER FOR SERIALS AND OTHER CONTINUING RESOURCES IN THE ELECTRONIC AND PRINT WORLD, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 2307-3195.

Журнал «Психоаналіз» публікує не опубліковані раніше і не представлені до публікації в інші видавництва наукові огляди, статті проблемного та науково-практичного характеру з питань психології, психоаналізу.

Розміщення статей в журналі є безкоштовним.

Вимоги щодо оформлення наукових статей

Наукові статті повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями (Introduction);

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми та на які спирається автор (Analysis of recent researches and publications);

  • виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття (Previously unsettled problem constituent);

  • формулювання мети статті (Main purpose of the article);

  • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Results and discussions);

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямком (Conclusions and further researches directions);

  • список літератури, що повинен включати не менше 10 джерел (References).

 

Технічні вимоги:

обсяг статті — від 10 до 20 сторінок;
параметри сторінки: всі поля  — 2 см.;
формат аркушу — A4;
параметри шрифту: розмір — 14, тип шрифту — Time New Roman;
міжстроковий інтервал —1,5, абзацний відступ —1 см.

Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту — Times New Roman, розмір 12.

 

 

Для публікації в науковому журналі необхідно до 1 жовтня 2019р. обов’язково подати такі матеріали на електронну адресу biblmigp@gmail.com

1) стаття;
2) довідка про автора (ів);
3) фото;
4) рецензія чи витяг з протоколу кафедри (для авторів, які не мають наукового ступеня).

Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов_стаття.doc; Іванов_фото, jpg.)

За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

Прийняті до розгляду статті проходять рецензування та перевірку на наявність плагіату.

 


Свідоцтво 2